Video toàn cảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội

.
.
.
.
.
.
.