.

Báo cáo định kỳ hằng tuần công tác bố trí đất tái định cư

.

Để phục vụ việc điều hành, chỉ đạo của UBND thành phố trong công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư và giải quyết nợ đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn thành phố, ngày 8-1, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản yêu cầu các đơn vị nhận đất thực hiện công tác bố trí đất tái định cư và các đơn vị giao đất thực tế phải có báo cáo định kỳ hằng tuần về số lô đất đã bố trí (cụ thể số lô, phân khu, loại đường, tên chủ hộ được bố trí, không lũy kế số liệu của các đợt báo cáo trước) cho Văn phòng UBND thành phố (Phòng Quản lý đền bù giải tỏa và tái định cư) và các đơn vị liên quan để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Khi thực hiện chuyển giao quỹ đất và bố trí đất tái định cư phải tập trung vào khu vực đã có đất thực tế hoặc các khu vực dự kiến sớm có đất thực tế. Thủ trưởng các đơn vị báo cáo chính xác số liệu và thời gian nêu trên, nếu đơn vị nào báo cáo số liệu không chính xác và không đảm bảo thời gian theo quy định thì thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố.

Cổng TTĐT Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.