.

Đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu

Ngày 10-1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. Trong năm 2016, Liên hiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng lồng ghép công tác đối ngoại nhân dân vào các hoạt động chuyên môn rất linh hoạt; tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị phong phú; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa thành phố với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như: tăng cường kết hợp đối ngoại nhân dân với đối ngoại Nhà nước, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố đi vào chiều sâu và hiệu quả; tổ chức các hoạt động hữu nghị ngày càng mang tính quần chúng sâu rộng; phối hợp vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; triển khai chương trình tình nguyện viên quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.