.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 11-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của QH, UBTVQH, đoàn đại biểu QH và đại biểu QH và dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế phối hợp giữa TAND Tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá các ý kiến góp ý của UBTVQH tại phiên họp thứ 5 đã được tiếp thu thể hiện trong báo cáo của Ủy ban Pháp luật trên tinh thần cụ thể hóa các quy định của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát.

Về tổ chức thực hiện giám sát của UBTVQH đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri, hoạt động của HĐND cấp tỉnh, có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND về giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri còn chưa rõ; đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể nhằm tạo căn cứ pháp lý đầy đủ cho Ban Dân nguyện trong việc giúp UBTVQH giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tán thành đa số ý kiến của Ủy ban Pháp luật vì đây là thực tế đã được duy trì qua nhiều khóa QH. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri, xem xét báo cáo hoạt động của HĐND cấp tỉnh là hoạt động giám sát thường xuyên của UBTVQH.

Hiện nay, Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH là những cơ quan tham mưu, giúp UBTVQH trong việc tổ chức thực hiện một số hoạt động thuộc nội dung giám sát nêu trên. Vì vậy, việc bổ sung quy định làm rõ vai trò, cách thức để Ban Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu giúp UBTVQH tổ chức giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri, xem xét báo cáo hoạt động của HĐND cấp tỉnh là cần thiết; tán thành với việc bổ sung hai điều (Điều 7a và Điều 7b) quy định về nội dung này trong dự thảo quy chế.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị cần làm tốt công tác điều phối trong hoạt động giám sát. Nêu những vấn đề thực tế từ các cuộc giám sát thời gian qua, Phó Chủ tịch QH đề nghị “cố gắng một năm không quá 4 đoàn xuống 1 địa phương”. Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cũng nêu thực tế có một số địa phương chưa nghiêm túc trong thực hiện giám sát, cần rút kinh nghiệm. “Đây là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân thực hiện việc giám sát cho nên phải nghiêm túc, không thể đùa được”, Phó Chủ tịch QH nêu rõ.

Về chất vấn tại kỳ họp Quốc hội (mục 1 Chương II), một số ý kiến tán thành với quy định trong dự thảo quy chế về trách nhiệm trả lời chất vấn của người bị chất vấn (khoản 2 Điều 9) nhưng đề nghị cần quy định khái quát hơn, đồng thời, cần cân nhắc một số trường hợp đặc biệt người bị chất vấn không thể tham dự phiên chất vấn.

Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị UBTVQH cho tiếp thu và chỉnh lý lại khoản 2 Điều 9 để bảo đảm tính khái quát, bổ sung quy định: “Trường hợp có lý do đặc biệt, chính đáng không thể tham dự phiên họp thì người bị chất vấn gửi văn bản nêu rõ lý do đến Tổng Thư ký QH để báo cáo Chủ tịch QH xem xét, quyết định” để phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm tính khả thi của dự thảo quy chế.

Về vấn đề trả lời chất vấn bằng văn bản, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND: “Văn bản trả lời chất vấn được gửi đến đại biểu QH đã chất vấn, UBTVQH, các đoàn đại biểu QH và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của QH chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chất vấn, trừ tài liệu mật theo quy định của pháp luật”. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị không bổ sung nội dung đề nghị “quy định rõ đối với những nội dung cho trả lời bằng văn bản thì sau hai ngày kể từ ngày kết thúc phiên chất vấn, người bị chất vấn phải có văn bản gửi tới đại biểu QH và Ban thư ký để tổng hợp” trong quy chế.

TTXVN

;
.
.
.
.
.