.

Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 Triển khai 5 nội dung trọng tâm

.

Năm 2017 là năm thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội) gắn với thực hiện chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”…

Theo đó, để góp phần cùng Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả những vấn đề trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện ký kết giao ước thi đua năm 2017 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện ký kết giao ước thi đua năm 2017 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận các cấp cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động và cam kết không để xảy ra tham nhũng, thực hiện minh bạch và triệt để tiết kiệm; các tổ chức thành viên vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phải chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các diễn đàn tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18 tháng 11).

Năm 2017, Mặt trận thành phố tổ chức triển khai tuyên truyền, thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy vai trò đồng bào tôn giáo tham gia phát triển kinh tế xã hội; đồng thời tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tổ chức Liên hoan văn nghệ các tôn giáo lần thứ 5.

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2019; tổ chức họp mặt kiều bào về quê ăn Tết. Nâng cao chất lượng chuyên trang Mặt trận ngày 18 hằng tháng trên Báo Đà Nẵng và chất lượng Trang tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Năm 2017 là năm thứ hai Mặt trận các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cũng là năm thành phố tổ chức triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Vì vậy, Mặt trận từ thành phố đến khu dân cư phải triển khai thực hiện tốt 5 nội dụng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” và các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”; phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào tiết kiệm điện…

Tiếp tục tổ chức phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo” năm 2017, tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp “Quỹ vì người nghèo” các cấp để có nguồn lực chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 153 nhà cho gia đình có công cách mạng. Mặt trận tiếp tục tổ chức chương trình thường niên “Xuân yêu thương” chăm lo Tết cho đồng bào nghèo; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống cho gia đình chính sách, người có công cách mạng; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và đền ơn đáp nghĩa trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017).

Mặt trận các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện cuộc vận động; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất. Phối hợp tổ chức hội chợ triển lãm “Tự hào hàng Việt 2017”.

Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành phố. Nâng cao chất lượng việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; triển khai Nghị quyết liên tịch về tiếp xúc cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng kết, rút kinh nghiệm các chương trình giám sát năm 2016, triển khai các nội dung giám sát năm 2017 đã đăng ký với các cấp ủy Đảng. Từng bước tham mưu, đề xuất để tiếp tục thể chế hóa công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính; phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Triển khai Chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc xây dựng và phát triển thành phố. Tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố triển khai chương trình homestay cho học sinh, sinh viên Lào.

Tổ chức tuyên truyền về Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng; tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về đầu tư, du lịch đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, người Đà Nẵng đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước.

Phát huy vai trò của Câu lạc bộ “Doanh nhân kiều bào” trong công tác tuyên truyền, vận động kiều bào hướng về thành phố. Tiếp tục thành lập Hội Liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài tại các quận, huyện.

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Mặt trận các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố; hướng dẫn hoạt động của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cư trú tại địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với các đoàn thể chính trị- xã hội.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với các cơ quan Nhà nước.

Tăng cường các hoạt động biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến vì cộng động, những cán bộ Mặt trận, đoàn thể tận tụy, gương mẫu, sáng tạo và cống hiến. Tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu, trong đó ưu tiên thành tích trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

THANH TUYỀN

;
.
.
.
.
.