.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng, an ninh

Chiều 16-3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Trong năm qua, toàn thành phố tổ chức nhiều hình thức giáo dục kiến thức QP&AN cho các tầng lớp nhân dân, trong đó có 52.673 học sinh/sinh viên, 1.815 thanh niên, 930 cán bộ, công chức, viên chức, 188 chức sắc tôn giáo. Riêng Báo Đà Nẵng đã có 36 chuyên trang về quốc phòng, chủ quyền an ninh biên giới, an ninh Tổ quốc và 12 chuyên trang về Vùng 3 Hải quân… 

Năm 2017, Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giáo dục QP&AN, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng QP&AN các quận, huyện, phường, xã; tăng cường chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hội thi, hội thao cho các lực lượng vũ trang; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung tuyên truyền kiến thức QP&AN sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…    

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.