Minh bạch hóa tiêu chuẩn đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

.

“Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đã ra sức phấn đấu xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới, từng bước đưa quận nhà phát triển nhanh và bền vững”, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh khẳng định như vậy khi nói về công tác cán bộ ở quận.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh (thứ 2 từ phải sang) trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn quận.  								        Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh (thứ 2 từ phải sang) trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn quận. Ảnh: ĐẶNG NỞ

* Ông đánh giá như thế nào về thực trạng đội ngũ cán bộ quận Ngũ Hành Sơn hiện nay?

- Hiện nay, quận Ngũ Hành Sơn có tổng số 1.290 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động đang làm việc tại các phòng, ban, đơn vị, địa phương thuộc quận quản lý; trong đó có 128 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nhìn chung, đội ngũ CBCCVC, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận, đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng động và sáng tạo. Hầu hết CBCCVC tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong hành động, gương mẫu về phẩm chất và đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, giản dị. Trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng cao, thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

* Việc đánh giá, sử dụng, đãi ngộ cán bộ liên quan trực tiếp tới tâm lý, lợi ích, danh dự của mỗi người. Vậy, thời gian qua, quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện công tác cán bộ như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?

- Đây là vấn đề khó và tế nhị. Do đó, thông qua quy chế làm việc, các quy định, quy chế, quy trình, các tổ chức Đảng, cấp ủy, người đứng đầu các cấp quận Ngũ Hành Sơn đã luôn quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong các khâu của công tác cán bộ. Những quyết định về chủ trương, chính sách cán bộ và nhân sự luôn tuân thủ nguyên tắc tập thể cấp ủy có thẩm quyền quyết định trên cơ sở thảo luận, bàn bạc dân chủ, không có biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, không làm theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong công tác cán bộ. Một khi tập thể đã bàn, đã quyết thì quyết tâm tổ chức thực hiện đúng. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của từng đồng chí lãnh đạo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, đề cao vai trò, trách nhiệm và năng lực dẫn dắt của cá nhân người đứng đầu.

Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền của quận luôn mở rộng dân chủ, tôn trọng ý kiến xác đáng của nhân dân khi tham gia xây dựng Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý kiến và thể hiện sự tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Một khi thực hiện tốt các nguyên tắc này, chính là cơ sở để tránh được tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cá nhân, đổ lỗi cho tập thể.

* Ông đánh giá như thế nào về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn quận trong thời gian qua, nhất là việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương?

- Thời gian qua, do yêu cầu công việc và tình hình thực tế của địa phương cùng sự chỉ đạo của thành phố, nhiều cán bộ chủ chốt của quận được điều động từ nơi khác về, không phải là người địa phương. Đồng thời, số lượng CBCC, đảng viên từ nơi khác đến công tác tại quận cũng ngày càng tăng. Từ năm 2010 đến nay, có 6 cán bộ được điều động, luân chuyển và bố trí giữ chức vụ chủ chốt ở phường không phải là người địa phương. Ngoài ra, xuất phát từ tình hình công tác cán bộ của thành phố và quận, trong nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, thành phố bố trí về quận 3 cán bộ từ các sở, ban, ngành của thành phố để đảm nhận giữ chức vụ Bí thư Quận ủy. Theo tôi, qua luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, xét ở một góc độ nào đó, cho thấy chủ trương này đang được thực hiện tốt, đạt hiệu quả thiết thực, bản thân các đồng chí đó cũng đã phát huy được năng lực, trách nhiệm của mình, xây dựng khối đoàn kết thống nhất và được địa phương giúp đỡ, ủng hộ.

* Theo ông, cần triển khai những giải pháp gì để công tác luân chuyển cán bộ thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến?

- Trước hết, phải làm tốt công tác tư tưởng, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên. Quy trình luân chuyển, bố trí cán bộ phải được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, có kế hoạch, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, tránh việc điều chuyển một số chức danh để lấy chỗ cho cán bộ được bố trí tới không hợp lý, gây băn khoăn, tâm tư cho cán bộ sở tại, lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa cán bộ đến và rút cán bộ về.

Thứ hai, coi năng lực, sở trường của cán bộ và yêu cầu, nhiệm vụ công việc là cơ sở chủ yếu để luân chuyển cán bộ. Không nên “cứng nhắc” việc bố trí bao nhiêu cán bộ không phải là người địa phương cho cơ sở mà phải xuất phát từ tình hình cụ thể của từng địa phương để lựa chọn bố trí chức danh cho phù hợp, đồng thời phải tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở phát triển. Thứ ba, trong thời gian luân chuyển, cấp ủy cấp trên phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra kịp thời nhằm giúp đỡ cán bộ luân chuyển vượt qua khó khăn trong công tác, khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tạo mối quan hệ đoàn kết thống nhất giữa cán bộ đến với cán bộ sở tại để nâng cao hiệu quả công việc. Thông qua kiểm tra, giám sát để đánh giá đúng về năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và sự đóng góp của cán bộ, từ đó có kế hoạch tiếp tục sử dụng cán bộ sau bố trí.

* Xuất phát từ thực tiễn công tác cán bộ hiện nay, đồng thời để đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ trong thời gian đến, Quận ủy Ngũ Hành Sơn có những kiến nghị, đề xuất gì liên quan đến vấn đề này, thưa ông?

- Từ thực tế ở địa phương hiện nay, chúng tôi đã đề xuất một số vấn đề cụ thể. Thứ nhất, cần phải làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, coi việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm tiền đề, thước đo để xây dựng quy hoạch, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của khóa trước với khóa sau, quy hoạch ngành với quy hoạch từng địa phương, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch.

Thứ hai, phải sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ cho phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy được năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ và quan tâm bổ nhiệm đối với những cán bộ có năng lực, phẩm chất thật sự vào vị trí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương. Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ và hướng tới mục tiêu là tạo sự thay đổi về chất lượng trong thực thi nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư, thực hiện tốt chế độ, chính sách cán bộ. Có thể thấy, hệ thống chính sách cán bộ đúng sẽ hỗ trợ, thúc đẩy các mặt công tác cán bộ, tạo động lực, sự an tâm, phấn khởi trong đội ngũ CBCCVC. Thêm vào đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên để kịp thời uốn nắn những vướng mắc, khó khăn, lệch lạc trong việc chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Thứ năm, cần rà soát lại tất cả các văn bản về đánh giá cán bộ của Đảng, Nhà nước đã có để ban hành văn bản thống nhất, đồng bộ giữa cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân.

* Cảm ơn ông!

ĐẶNG NỞ thực hiện

;
.
.
.
.
.