.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG

Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ

.

Sáng 9-1, phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV khai mạc tại Nhà Quốc hội. Chiều cùng ngày, UBTVQH bàn thảo về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý ngoại thương và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Quản lý ngoại thương, Thường trực Ủy ban Kinh tế có quan điểm do tính chất đặc thù của dịch vụ, việc xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ được thực hiện thông qua 2 phương thức: cung cấp qua biên giới, trong đó nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ không gặp nhau; tiêu dùng ngoài lãnh thổ, trong đó người sử dụng dịch vụ phải đi ra nước ngoài để tiếp cận dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ.

Hiện nay, Việt Nam và nhiều nước khác sử dụng các biện pháp sau biên giới để quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ và các biện pháp này đều được cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị UBTVQH cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến cho rằng, phạm vi điều chỉnh bao gồm giải quyết tranh chấp trong các hoạt động ngoại thương hàng hóa là rất rộng, chỉ quy định việc giải quyết tranh chấp về biện pháp quản lý ngoại thương, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị quy định giải quyết tranh chấp về áp dụng các biện pháp quản lý ngoại thương tại Điều 1, đồng thời chỉnh lý tên Chương VII tương ứng phù hợp với tranh chấp phát sinh thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật.

Đối với quy định về trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngoại thương (Điều 7), đa số ý kiến đề nghị quy định về thẩm quyền của Bộ Công thương theo hướng minh bạch, có cơ chế kiểm soát, giám sát; rà soát quy định trách nhiệm của Bộ Công thương để bảo đảm không trái với quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của bộ, không trái với quy định của Luật Thương mại.

Điều 7 của dự thảo luật được điều chỉnh theo hướng quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Công thương chủ trì, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động ngoại thương; quy định trách nhiệm của các bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; làm rõ việc phân cấp cho chính quyền địa phương liên quan đến một số lĩnh vực như quy định về cơ chế điều hành hoạt động thương mại biên giới (Điều 55), về phát triển ngoại thương (Chương VI).

Một trong những nội dung được UBTVQH quan tâm là phát triển ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại (Điều 108) và thông qua hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài (Điều 109). Quan điểm của cơ quan thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế ủng hộ việc quy định tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài trong dự thảo luật, bởi hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc thành lập và hoạt động của các tổ chức này; đồng thời đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tiễn cho thấy tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài bước đầu đóng góp cho sự phát triển hoạt động ngoại thương.

Đa số các Ủy viên UBTVQH cho rằng, thời điểm hiện tại chưa nên quy định tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài. Theo Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, nên tiếp tục phát huy các hoạt động xúc tiến thương mại như hiện tại, đồng thời cần tổng kết đầy đủ để đưa ra các đánh giá cụ thể.

Thời gian còn lại của phiên làm việc, UBTVQH cho ý kiến đối với một số vấn đề lớn của dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều ý kiến trong UBTVQH cho rằng, việc ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết nhưng phải bảo đảm tính khả thi.

TTXVN

;
.
.
.
.
.