.

Thúc đẩy mạnh mẽ cải thiện môi trường kinh doanh

.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016.

Theo đó, để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả, chất lượng các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đại biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 1 năm 2017.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, qua hơn 6 tháng triển khai thực hiện, Nghị quyết số 35/NQ-CP đã góp phần tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào cam kết về một Chính phủ kiến tạo, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ký cam kết về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được ban hành. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp nêu tại nghị quyết chậm được triển khai thực hiện.

Trong thời gian đến, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP; định kỳ báo cáo theo quy định để công khai kết quả thực hiện. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong năm 2017.

Chính phủ cũng thống nhất kéo dài thời hạn thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đến hết ngày 31-12-2017.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND các tỉnh liên quan khẩn trương tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2017. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong quý II năm 2017.

Về dự thảo Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ thống nhất quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất theo các mức: 30%, 70%, 100%.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 1 năm 2017.

Chinhphu.vn

;
.
.
.
.
.