.

Xác định 10 chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh

.

ĐNĐT - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 1090/QĐ-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2017 theo Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Đối với Đà Nẵng, tập trung cải thiện 10 tiêu chí về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nhóm nước ASEAN theo lộ trình năm 2017 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí khởi sự kinh doanh với mục tiêu đạt được cuối năm 2017 là 12,5 ngày đến năm 2020 còn 8 ngày; đơn giản thủ tục cấp phép xây dựng từ 94-141 ngày xuống 70-88 ngày; đơn giản thủ tục tiếp cận điện năng từ 25 ngày xuống 18 ngày; đơn giản thủ tục đăng ký quyền sở hữu , sử dụng tài sản từ 20 ngày xuống 16-20 ngày.

Một số thủ tục hành chính khác như thực hiện thuế và bảo hiểm xã hội từ 168 giờ xuống 115 giờ, giao dịch thương mại qua biên giới từ 160 giờ xuống 110 giờ…

UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể để thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

* Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND xây dựng lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu chung là tăng số lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với mức độ 3 và 4  do các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Đà Nẵng cung cấp, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân.

Theo đó, lộ trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên giai đoạn 2017-2020 bao gồm: triển khai cung cấp khoảng 40 dịch vụ công mới trong năm 2017 và triển khai khoảng 215 dịch vụ trực tuyến trong giai đoạn 2018-2020.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.