.

Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp

.

* Bổ sung mới Khu công nghiệp Hòa Nhơn diện tích hơn 393ha

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Theo ý kiến của Thủ tướng, giữ nguyên các KCN đã có trong quy hoạch phát triển các KCN Đà Nẵng đến năm 2020 gồm: KCN Hòa Cầm có diện tích 137ha, KCN Liên Chiểu 289ha, KCN Hòa Khánh 396ha, KCN Hòa Khánh mở rộng 133ha. KCN Đà Nẵng (khu An Đồn) với diện tích 50,1 ha thực hiện theo Công văn số 499/TTg-CN ngày 7/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2) từ 150ha xuống 119ha; điều chỉnh tăng diện tích KCN Hòa Ninh từ 200 ha lên 400ha. Bổ sung mới KCN Hòa Nhơn với diện tích 393,57ha vào quy hoạch tổng thể phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Đà Nẵng cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các KCN để bảo đảm điều kiện sống, làm việc của người lao động.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.