Thưởng vượt thu ngân sách

.

Tỷ lệ thưởng được quy định: Thưởng cho ngân sách quận, huyện không quá 30% tổng số tăng thu phần ngân sách thành phố được hưởng. Thưởng cho ngân sách phường, xã không quá 30% số tăng thu phần ngân sách quận, huyện được hưởng.

Thưởng vượt thu ngân sách góp phần động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân tham gia quản lý, thu ngân sách hiệu quả cũng như tạo nguồn lực cho địa phương đầu tư, phát triển.
Thưởng vượt thu ngân sách góp phần động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân tham gia quản lý, thu ngân sách hiệu quả cũng như tạo nguồn lực cho địa phương đầu tư, phát triển.

Những năm gần đây, công tác thu ngân sách trên địa bàn Đà Nẵng cũng như các quận, huyện luôn được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tốt. Hai năm liên tiếp (2015, 2016), Đà Nẵng vượt thu ngân sách từ 5-10% dự toán. Đặc biệt, lần đầu tiên Đà Nẵng có địa phương gia nhập Câu lạc bộ các quận, huyện trên cả nước có tổng thu ngân sách 1.000 tỷ đồng/năm, đó là quận Hải Châu. Từ thực tế đó, Nghị quyết thưởng vượt thu ngân sách được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND khóa IX có ý nghĩa trong việc khích lệ địa phương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo nguồn lực để chủ động đầu tư, phát triển.

Nghị quyết nêu rõ tỷ lệ thưởng được quy định: Thưởng cho ngân sách quận, huyện không quá 30% tổng số tăng thu phần ngân sách thành phố được hưởng. Thưởng cho ngân sách phường, xã không quá 30% số tăng thu phần ngân sách quận, huyện được hưởng. Nguồn thưởng vượt thu này sẽ được sử dụng vào mục đích ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

Nguyên tắc xét thưởng dựa trên cơ sở tổng số thu ngân sách địa phương của cấp xét thưởng phải tăng so với dự toán được HĐND quyết định; căn cứ xét thưởng cho từng địa phương là tổng các khoản thu phân chia của địa phương, không tính riêng từng khoản thu; số được thưởng của từng địa phương không vượt quá số tăng thu so với thực hiện năm trước. Nếu số được thưởng lớn hơn số tăng thu so với thực hiện năm trước thì thưởng bằng mức tăng thu so với thực hiện năm trước. Nếu số thu so với thực hiện năm trước không tăng thì địa phương không được xét thưởng.

Bà Nguyễn Thị Bích Lê, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hải Châu, đơn vị cấp quận, huyện duy nhất tự cân đối ngân sách, được hưởng chế độ thưởng này cho biết: “Nghị quyết thưởng vượt thu ngân sách là sự động viên, khích lệ đối với quận nhằm thực hiện tốt công tác thu ngân sách hằng năm; đồng thời, tạo thêm nguồn lực để quận chủ động trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn, an sinh xã hội…”. Theo báo cáo từ Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hải Châu, năm 2017, dự toán ngân sách thành phố giao về cho quận Hải Châu là 1.069,2 tỷ đồng; tính đến ngày 25-7, tổng thu ngân sách toàn quận đạt 66,64% dự toán với 712,464 tỷ đồng.

Để công tác thu ngân sách đạt kết quả tốt, bên cạnh việc triển khai mạnh các giải pháp thu, quận Hải Châu quan tâm nhiều đến công tác khen thưởng nhằm hỗ trợ, động viên các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp và phối hợp tốt trong việc thực hiện thu ngân sách Nhà nước.

Ngay từ đầu năm, tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, UBND quận Hải Châu đã triển khai cụ thể cơ chế điều hành thu vượt dự toán nộp ngân sách trên địa bàn quận; trong đó, đối với các khoản quận được hưởng 100% (trừ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ) nêu rõ tỷ lệ thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân liên quan đến công tác thu ngân sách. Đối với các cơ quan được quận giao nhiệm vụ thu nếu vượt dự toán quận giao có mức hỗ trợ không quá 20% trên tổng số thu nộp ngân sách vượt (sau khi trừ phần trích theo chế độ), mức hỗ trợ động viên cá nhân tối đa không vượt quá 3 tháng lương. Đối với đơn vị trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác thu được trích 1% trên số thực thu nộp ngân sách địa phương quận hưởng, nhưng không quá 20 triệu đồng. Đối với số thu vượt dự toán thuế do thành phố thưởng (sau khi đã thưởng cho các phường, đội thuế quận) sẽ trích từ 20-30% bổ sung chi đầu tư xây dựng cơ bản; 70-80% còn lại dùng để chi hỗ trợ công tác thu, động viên khen thưởng cho các đơn vị phối hợp tốt, hiệu quả trong công tác thu và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

"Nghị quyết thưởng vượt thu ngân sách là sự động viên, khích lệ đối với quận nhằm thực hiện tốt công tác thu ngân sách hằng năm; đồng thời, tạo thêm nguồn lực để quận chủ động trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn, an sinh xã hội…”.

Bà Nguyễn Thị Bích Lê, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hải Châu

Bài và ảnh: HOÀNG LINH

;
.
.
.
.
.