Đáp án tham khảo môn tiếng Anh THPT quốc gia 2017, mã đề 404, 405

.
.
.
.
.
.