Trường Đại học Kinh tế và Tổng cục Thống kê Việt Nam ký kết hợp tác

Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) thuộc Đại học Đà Nẵng vừa ký thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thống kê Việt Nam về chia sẻ thông tin và dữ liệu thống kê; phối hợp triển khai các hoạt động thống kê; tư vấn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển kinh tế-xã hội; đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Việc ký kết hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm của sinh viên chuyên ngành Thống kê của nhà trường.

Được biết, phần lớn nguồn nhân lực đang làm việc tại các cục thống kê miền Trung và Tây Nguyên đều tốt nghiệp Trường ĐHKT, đặc biệt là chuyên ngành Thống kê. Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng đã tham gia quá trình đào chuyên ngành Thống kê của Trường ĐHKT thông qua các hoạt động tư vấn, giảng dạy, thẩm định chương trình đào tạo và các đề tài khoa học liên quan đến lĩnh vực thống kê...

PHƯƠNG MINH

;
.
.
.
.
.