.

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, thành phố sẽ triển khai và ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả CNSH vào lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, công nghiệp chế biến, y dược, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; sản xuất được một số sản phẩm tạo ra từ ứng dụng CNSH; đầu tư, xây dựng Trung tâm CNSH Đà Nẵng trở thành một đơn vị nghiên cứu mạnh về CNSH và phát triển Trung tâm CNSH Đà Nẵng thành Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển CNSH phục vụ nông nghiệp và y dược cho các tỉnh Nam Trung Bộ. Đồng thời, đầu tư, xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm; đến 2025 có ít nhất 100 người được đào tạo chuyên sâu về CNSH; phát triển tối thiểu 20% số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) có sản phẩm tạo ra từ ứng dụng CNSH. Đến năm 2030, hình thành được đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên sâu, góp phần đưa trình độ CNSH của thành phố đạt mức tiên tiến của cả nước; tiếp tục đầu tư mới và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng CNSH; tăng 50% số lượng doanh nghiệp KH&CN có sản phẩm tạo ra từ ứng dụng CNSH trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường phục vụ nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống.
Về nhiệm vụ trước mắt, giai đoạn 2017-2018, phải thực hiện xong việc điều chỉnh dự án “Trung tâm CNSH Đà Nẵng và cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2)”; hoàn thành xây dựng và thực hiện đề án “Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm”. Sau đó, giai đoạn 2017-2025, hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện đề án “Mở rộng, nâng cấp Trung tâm CNSH Đà Nẵng trở thành Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng CNSH trong lĩnh vực nông nghiệp, y dược khu vực Nam Trung Bộ”; xây dựng và thực hiện đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNSH vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị”.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.