.

Đổi mới và phát triển

.

Trong những năm qua, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) thành phố Đà Nẵng nỗ lực nhằm đổi mới cơ chế, chính sách cũng như nội dung quản lý nhiệm vụ KH&CN. Qua đó, hoạt động KH&CN có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tích cực, từng bước cải thiện chất lượng các đề tài/dự án, nâng cao tính ứng dụng và khả năng nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ chúc mừng Công ty TNHH Kiến trúc và thương mại Á Châu đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia.
Sở Khoa học và Công nghệ chúc mừng Công ty TNHH Kiến trúc và thương mại Á Châu đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Đổi mới cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã ban hành mới, sửa đổi và bổ sung nhiều văn bản liên quan lĩnh vực KH&CN, hướng đến mục tiêu phục vụ công tác quản lý KH&CN, tổ chức triển khai thực hiện từ cấp thành phố đến cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Các văn bản này đã xác định mục tiêu ưu tiên phát triển một số ngành công nghệ cao như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và tập trung đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Đà Nẵng.

Đổi mới về cơ chế quản lý tài chính, thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện thí điểm khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho một số đề tài nghiên cứu khoa học đến sản phẩm cuối cùng. Kết quả thí điểm khoán kinh phí thực hiện đề tài đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN tập trung thời gian để tạo ra những sản phẩm tốt nhất mà không phải lo lắng nhiều về chứng từ thanh quyết toán. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng cơ chế hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Theo đó, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu phải được lập thành kế hoạch và bố trí kinh phí để thực hiện.

Công tác xây dựng nhiệm vụ KH&CN cũng có nhiều thay đổi so với trước đây. Định hướng nghiên cứu những vấn đề trọng tâm cần ưu tiên phát triển của địa phương. Các chương trình KH&CN hướng đến những vấn đề chung mang tính liên ngành và ưu tiên phát triển của thành phố, hạn chế các đề tài nhỏ lẻ, có phạm vi nghiên cứu hẹp. Sở KH&CN đã tập trung nâng cao chất lượng khâu xác định và tuyển chọn, tăng cường các nhiệm vụ thực hiện theo phương thức đặt hàng. Đối với các nhiệm vụ KH&CN, bên cạnh việc xem xét mục tiêu, nội dung thì tính cấp thiết và tính ứng dụng là những tiêu chí cơ bản để tuyển chọn. Thành phố Đà Nẵng đã quan tâm đẩy mạnh công tác ứng dụng KH&CN trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhiều kết quả nổi bật

Nổi bật trong hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 10 năm qua là thành phố đã có 266 đề tài, dự án được triển khai thực hiện, bao gồm 5 đề tài cấp Nhà nước, 13 dự án nông thôn miền núi, 2 dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”, 171 đề tài cấp thành phố và 75 đề tài cấp cơ sở. Sở KH&CN đã triển khai nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, làm cơ sở tham mưu UBND thành phố ban hành các đề án, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng mới...

Bên cạnh đó, những mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi trong thực tiễn sản xuất như các mô hình chăn nuôi dê, nhím; trồng các loại hoa; sản xuất nấm…. đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nâng cao thu nhập, tăng hiệu quả sản xuất. Các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghiệp tập trung ứng dụng các giải pháp về quản lý, kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển sản phẩm mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường cho các doanh nghiệp của thành phố. Ngoài ra, các hoạt động quản lý Nhà nước về KH&CN như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được chú trọng…

Sở KH&CN xác định, ngành KH&CN thành phố sẽ không ngừng có những đổi mới phù hợp để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ngành nói riêng và thành phố nói chung. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phát triển tiềm lực KH&CN, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động KH&CN, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN. Ngoài ra, sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển khai các chương trình hợp tác phát triển KH&CN nhằm huy động đa dạng các nguồn đầu tư cho KH&CN, tăng dần tỷ lệ đầu tư ngoài nguồn ngân sách Nhà nước cho KH&CN, thúc đẩy tiến bộ KH&CN, ứng dụng thành quả KH&CN vào sản xuất và đời sống.

Khoa học - Chìa khóa của tương lai

Chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18-5) năm 2017 với chủ đề “Khoa học - Chìa khóa của tương lai”, thành phố Đà Nẵng triển khai tổ chức đồng bộ, thiết thực và hiệu quả các hoạt động chào mừng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN; tổ chức sự kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; tọa đàm, giao lưu về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp - đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực KH&CN; biểu dương doanh nghiệp đã đạt giải thưởng chất lượng quốc gia… Qua đó, biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến thành tựu KH&CN nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của đất nước; khuyến khích thế hệ trẻ đam mê nghiên cứu và sáng tạo, hình thành mạng lưới khởi nghiệp mạnh mẽ trong tương lai.

Bài và ảnh: THANH THẢO

;
.
.
.
.
.