.

Ngành thông tin và truyền thông thu trên 9000 tỷ đồng năm 2012

(ĐNĐT) - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng cho biết, doanh thu toàn ngành TT&TT thành phố năm 2012 đạt trên 9.021 tỷ đồng, tăng 5,6 lần so với năm 2006, với tốc độ tăng trưởng bình quân 25-35%/năm; nộp ngân sách năm 2012 đạt 247,9 tỷ đồng.

Năm 2012, ngành đã xuất khẩu được hơn 20 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân là 40-50%/năm. Công nghiệp CNTT, đặc biệt là công nghiệp phần mềm phát triển nhanh và đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đà Nẵng.

Trong kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT-TT đến năm 2015, Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNTT-TT. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT, đặc biệt là hạ tầng Khu CNTT tập trung, Khu Công viên phần mềm để phát triển ngành công nghiệp CNTT-TT trở thành một ngành kinh tế-kỹ thuật, là động lực của các ngành kinh tế khác.

Ngoài ra, chính quyền thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước và toàn xã hội, làm nền tảng cho việc xây dựng Chính quyền điện tử tại TP. Đà Nẵng.

Đan Tâm

;
.
.
.
.
.