.

Hỗ trợ người nộp thuế

.

ĐNĐT - Hội đồng Điều phối phổ biến giáo dục pháp luật thuộc UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, nhất là đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung để cập nhật kịp thời cho người dân và doanh nghiệp.

Trong đó tập trung tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; phát hành tờ gấp hỏi - đáp, pa-nô, áp-phích; xây dựng các chương trình, chuyên mục chống thất thu thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về gian lận thuế ở các kĩnh vực nhà hàng, khách sạn…; tăng cường cơ chế đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và người dân.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.