Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp (DN).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan thống nhất cách hướng dẫn DN giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong cùng một vấn đề để không gây khó khăn và bất lợi cho DN; ban hành hướng dẫn DN tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật bảo đảm nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện; tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN; đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa DN Nhà nước theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan sớm rà soát chức năng, nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ công trong phạm vi lĩnh vực quản lý, đề xuất lộ trình thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công phù hợp cho các hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề thực hiện sau khi có hướng dẫn triển khai chung của Bộ Nội vụ; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố; đồng thời nghiên cứu, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại kết hợp phương thức thanh toán điện tử cho việc thanh toán chi phí thực hiện các dịch vụ công.

UBND thành phố cũng giao Cổng thông tin điện tử thành phố tiếp tục cập nhật công tác xử lý vướng mắc của người dân và DN trên Cổng thông tin điện tử thành phố, định kỳ hằng quý báo cáo tình hình xử lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Theo danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.