.

Nâng cao chất lượng "một cửa điện tử"

.

Một trong những mục tiêu quan trọng để thành phố xây dựng chính quyền điện tử là hoàn thiện mô hình “một cửa điện tử” ở cấp phường, xã, quận, huyện. Đây cũng chính là nỗ lực tạo lập môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp theo Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy mà quận Hải Châu đang tập trung thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng phòng Nội vụ quận Hải Châu cho biết, việc đầu tiên phải làm trước là cải cách thể thức hoạt động.

Theo đó, UBND quận ban hành kịp thời, đúng thời gian quy định, thực hiện hiệu quả kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các thủ tục hành chính. Các văn bản chỉ đạo, điều hành được xây dựng, ban hành đúng thẩm quyền quản lý Nhà nước, đúng trình tự thủ tục theo luật định.

Quận cũng thực hiện việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến thẩm định của phòng Tư pháp; vì vậy, bảo đảm hình thức và nội dung của văn bản. Song song đó, UBND quận Hải Châu thực hiện rà soát 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng Tư pháp, Kinh tế, Lao động-Thương binh và Xã hội. Từ đó, đề xuất thay đổi về cơ sở pháp lý, trình tự thực hiện thủ tục hành chính và một số quy định về phí và lệ phí cho phù hợp với quy định hiện hành của Trung ương.

Theo ông Nguyễn Văn Vân, để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, UBND quận triển khai và hoàn thành giai đoạn 1 việc xây dựng “một cửa điện tử” tiến đến hoàn thiện hạ tầng “phường điện tử” tại 12/13 phường thuộc quận. Mô hình “phường điện tử” mới tại UBND các phường tạo sự thuận lợi, tiện ích cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, giảm  phiền hà cho tổ chức, công dân, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Ở quận Hải Châu, hoạt động quản lý Nhà nước, chỉ đạo, điều hành trong công tác chuyên môn được thực hiện 100% thông qua phần mềm quản lý điều hành và hệ thống thư điện tử của thành phố.

Đến giữa năm 2016, 100% cán bộ, công chức của quận thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công tác chuyên môn, góp phần giảm thiểu chi phí hành chính, tăng cường hiệu quả trong việc trao đổi thông tin giữa các phòng, ban chuyên môn và các phường cũng như đối với các cơ quan chuyên môn cấp thành phố. Đến nay, cơ chế “một cửa” được triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ tại UBND quận và UBND 13 phường.

Cơ chế “một cửa liên thông” tiếp tục được duy trì hiệu quả tại 13 phường. Các phòng chuyên môn đã giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, trách nhiệm, hiệu quả hơn trước. Các giao dịch được thực hiện tại bộ phận “một cửa” một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn. Hiện nay, việc thực hiện cơ chế “một cửa điện tử” ở quận Hải Châu ổn định và hoạt động hiệu quả. Việc kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua hệ thống camera trực tuyến và tài khoản quản trị chuyên dùng.  

Thực tế cho thấy, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và “một cửa điện tử” đã góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Mặt khác, góp phần điều chỉnh mối quan hệ giữa người dân với cơ quan công quyền theo hướng thân thiện, tích cực; từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, hướng đến thực hiện thành công mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của thành phố giai đoạn 2011-2020.

Tuy vậy, qua kiểm tra, giám sát định kỳ trên địa bàn quận cho thấy, sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu tại một số đơn vị tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa thật sự quyết liệt, còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào cơ quan đầu mối. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hằng năm nên có biểu hiện lúng túng trong chỉ đạo, điều hành hoặc xây dựng nhưng chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, dẫn đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chuyển biến nhưng chưa đồng đều.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.