Chống hạn ngay từ đầu vụ lúa hè thu

Chống hạn ngay từ đầu vụ lúa hè thu

Bên cạnh việc khuyến cáo không triển khai sản xuất lúa vụ hè thu đối với các diện tích không bảo đảm nước tưới và dời lịch xuống giống, tập trung sạ, cấy các giống lúa trung, ngắn ngày, các đơn vị, địa phương và nông dân triển khai nhiều giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ sản xuất nhằm bảo đảm năng suất lúa và hiệu quả kinh tế.

.