Hiệu quả từ các mô hình kinh tế nông thôn

.

ĐNO - Với quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang đã và đang thực hiện được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, huy động sự tham gia của đông đảo nhân dân. Qua đó nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

XUÂN SƠN - LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.