THÔNG BÁO

Danh mục dịch vụ công trực tuyến tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng
   
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban Quản lý) thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý, như sau:

2. Địa chỉ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

- Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (http://egov.danang.gov.vn);

- Trang thông tin điện tử chuyên ngành Ban Quản lý (http://iza.danang.gov.vn – Mục thủ tục hành chính);

- Tổng đài thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (Số điện thoại: 0236.3881888).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ban Quản lý (Số điện thoại: 0236.3881888-430).

Ban Quản lý trân trọng thông báo để nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

;
.
.
.
.
.