Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

.

1. Thông tin người có tài sản đấu giá:

Họ, tên: Công ty TNHH Elf Gaz Đà Nẵng

Địa chỉ: Kỳ Hà, Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

2. Tài sản đấu giá :

Tài sản đã qua sử dụng bao gồm : Hệ thống bồn chứa LPG, hệ thống nước chữa cháy, hệ thống phụ trợ, hệ thống cứu hỏa và dò khí, dây chuyền nạp gas, các thiết bị nạp xe bồn, xây dựng cơ bản, các thiết bị khác.

3. Thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:

Thời gian tiếp nhận : Từ ngày 17-8-2021 đến hết ngày 30-8-2021.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ : Khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Cô Kim Lan - 0908005905

4. Các thông tin liên quan khác: Xem chi tiết tại trang web của Bộ Tư pháp theo đường dẫn sau: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia/he-thong-bon-chua-lpg-he-thong-nuoc-chua-chay-he-thong-phu-tro-he-thong-cuu-hoa-va-do-khi-day-chuyen-nap-gas-cac-thiet-bi-nap-xe-bon-xay-dung-co-ban-cac-thiet-bi-khac-17608.html

;
;
.
.
.
.
.