.
BIÊN GIỚI THÃNH THỔ

HIỆP ƯỚC HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA GIỮA VIỆT NAM VÀ CAM-PU-CHIA (Tiếp theo)

Chuyển hướng Tây – Tây Nam theo bờ phía Bắc của rạch Long Khốt, rạch Cái Cỏ (Prek Kompong Snay), rạch Cái Trốt, rạch Cái Cỏ đến điểm có tọa độ 1210.100 - 555.650; chuyển hướng Tây Bắc cắt sông Tam Ly (Prê Tra Bek) đến gặp bờ phía Tây của sông đó tại tọa độ 1210.605 - 554.895; chuyển hướng Tây Nam theo bờ phía Tây của sông Tam Ly đến gặp bờ phía Bắc của sông Sở Hạ (Prêk Krôm) tại tọa độ 1210.075 - 554.620; theo bờ phía bắc của sông Sở Hạ (Prêk Krôm) đến gặp bờ phía Bắc của rạch Cái Xu tại tọa độ 1202.170 - 539.000; theo bờ phía Bắc của rạch Cái Xu đến điểm có tọa độ 1201.560 - 538.680, theo bờ phía Bắc của rạch không tên đến gặp giữa sông Sở Thượng (Prek Kaoh Sampou) tại tọa độ 1200.210 - 537.315; chuyển hướng Tây Bắc theo giữa sông Sở Thượng đến điểm có tọa độ 1204.205 – 529.380.

Chuyển hướng Tây - Tây Nam, theo đường thẳng khoảng 2.850m (hai nghìn tám trăm năm mươi mét) đến điểm có tọa độ 1203.795 - 526.560; chuyển hướng Tây - Tây Bắc theo đường thẳng khoảng 2.700m (hai nghìn bảy trăm mét) đến điểm có tọa độ 1204.695 - 524.000, theo đường thẳng khoảng 2.250m (hai nghìn hai trăm năm mươi mét) đến điểm có tọa độ 1205.900 - 522.115;

 (Còn nữa)

;
.
.
.
.
.