Xác minh và xử lý thông tin về hoạt động của Bệnh viện Phụ nữ

.

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn số 2084/VP-KGVX về xử lý thông tin liên quan đến loạt bài Bất cập trong quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ nữ, đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 26, 27, 28 và 29-6. Theo công văn này, lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý nội dung phản ánh của Báo Đà Nẵng tại loạt bài nêu trên, báo cáo tham mưu lãnh đạo UBND thành phố trước ngày 10-7-2017; giao văn phòng UBND thành phố làm đầu mối, trình lãnh đạo UBND thành phố xử lý các vấn đề liên quan.

Nhóm phóng viên VHXH

;
.
.
.
.
.