Chọn 2018 là "Năm dân vận chính quyền"

.

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Bá Cảnh đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của từng địa phương và của đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Bá Cảnh đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Bá Cảnh đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của toàn ngành dân vận trong năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ và đề nghị cần khắc phục những tồn tại như: công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân chưa kịp thời; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội chưa thực sự rõ nét; một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm, chú trọng lãnh đạo đúng mức công tác dân vận và chưa thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ; công tác phối hợp giữa ban dân vận với các cơ quan, ban ngành liên quan còn có nơi lúng túng, hình thức, hiệu quả chưa cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, trong thời gian đến, các tổ chức chính trị-xã hội ở các cấp cần chủ động đổi mới công tác dân vận; hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo tiền đề pháp lý bảo đảm về quyền con người; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả phối hợp ban dân vận với các cơ quan, ban ngành liên quan; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất việc chọn năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” và nêu rõ, công tác dân vận là nhiệm vụ chung, nhưng trước hết các cơ quan Nhà nước, các cán bộ, công chức phải lăn lộn cùng các cán bộ dân vận nắm dân, nắm cơ sở, chống nguy cơ rất lớn là bệnh quan liêu, bệnh xa dân; yêu cầu tất cả các cấp, các ngành quán triệt, có kế hoạch triển khai, chương trình hành động cụ thể, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ yêu cầu không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước và nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, “thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục”.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.