Giao nhiệm vụ bồi thường, bố trí tái định cư về UBND các quận, huyện

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) từ Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sang UBND các quận, huyện trực tiếp tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức bộ máy làm công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC tại các quận, huyện do UBND quận, huyện tự quyết định để triển khai nhiệm vụ theo hướng không nhất thiết ở mỗi quận, huyện đều thành lập đơn vị sự nghiệp công lập riêng để thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, bộ máy thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và TĐC tại các quận, huyện hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tài chính hiện hành.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC từ Trung tâm này sang UBND các quận, huyện theo nguyên tắc bảo đảm tính liên tục của dự án và thuận tiện trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự yêu cầu hoàn thành trước ngày 15-9-2018.

Trong tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng, trình UBND thành phố ban hành quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và TĐC trên địa bàn thành phố cũng như phương án tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất sau khi bàn giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và TĐC sang UBND các quận, huyện.

TRIỆU TÙNG
 

 

;
.
.
.
.
.
.