Công khai dự án nhà chung cư không bảo đảm về phòng cháy, chữa cháy

.

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Trong đó, về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp với các địa phương tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn PCCC tại các chung cư.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thực hiện công tác nghiệm thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về PCCC cũng như việc thực hiện thẩm định, nghiệm thu về PCCC; bảo đảm thanh tra, kiểm tra đủ số lần, số lượt theo đúng quy định của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư; đôn đốc cơ sở bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC, tổ chức, duy trì lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC. Công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an danh mục các dự án nhà chung cư không bảo đảm các quy định về PCCC, không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá, kiến nghị những bất cập, vướng mắc của pháp luật về đất đai liên quan đến chế độ sử dụng, quản lý đất xây dựng khu chung cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà chung cư.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về PCCC, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn; ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể việc quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư để triển khai áp dụng trên địa bàn...

B.T

;
.
.
.
.
.
.
.