Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu kiểm tra, giám sát

.

Trong những năm qua, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Thành ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020.
Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Chi bộ Cơ quan UBKT Thành ủy là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố, hiện có 23 đảng viên sinh hoạt tại 5 tổ Đảng (tổ Đảng Văn phòng và 4 tổ Đảng các phòng nghiệp vụ), trong đó, gần 40% đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Từ sau Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đến nay, cơ quan UBKT Thành ủy luôn bám sát Chương trình hành động số 06-CTr/TU (ngày 16-5-2016) của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Ba năm qua, UBKT Thành ủy đã triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ: Tham mưu cấp ủy triển khai quán triệt và ban hành các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tổ chức.

Đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng; giám sát tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết tố cáo, khiếu nại và thi hành kỷ luật Đảng... Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật bảo đảm quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên. Kết quả công tác kiểm tra đã có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm đối với các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Hầu hết các trường hợp vi phạm kỷ luật của đảng viên đều được chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng nội dung, tính chất, mức độ sai phạm. Việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, các tố cáo có tên đều được giải quyết triệt để.

Từ thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Cơ quan UBKT Thành ủy đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, chi bộ luôn phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm; phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết, vướng mắc cần tập trung giải quyết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hai là, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ thể hiện rõ, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, tránh sự chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ thực hiện kiểm tra, theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng người; xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan.

Ba là, xác định đúng nhiệm vụ chính trị là cơ quan tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bám sát chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy và UBKT Thành ủy cũng như các phương châm, nguyên tắc của ngành để lãnh đạo.

Bốn là, nghị quyết của chi bộ phải sát với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; gắn chặt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng đảng viên.

LÊ ĐÌNH CƯỜNG
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy,
Bí thư Chi bộ cơ quan

;
.
.
.
.
.
.