Phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy"

.

Trải qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ), ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp; qua đó góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật Đảng, giáo dục cán bộ đảng viên, tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao giải thưởng tại hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao giải thưởng tại hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Những kết quả ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy được Thủ tướng Chính phủ, UBKT Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba nhân dịp kỷ niệm 55 năm và 65 năm Ngày truyền thống của ngành vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương, danh hiệu cao quý.

Thành quả đó có sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của ngành đã đem hết tâm huyết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 111 cán bộ chuyên trách và 961 cán bộ kiểm tra kiêm chức.

Tự hào với những thành tích đạt được nhưng ngành Kiểm tra Đảng của thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế. Đó là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ thành phố có nơi, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chưa đi sâu vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ. Việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình...

Công tác giám sát chuyên đề đảng viên và tổ chức Đảng chưa nhiều nên tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm chưa cao. Một số đơn vị chưa kịp thời tiến hành kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; chưa đồng bộ giữa xem xét kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính; tình hình đảng viên vi phạm trong Đảng bộ thành phố có chiều hướng tăng trong những năm gần đây - trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý, đang là nỗi trăn trở của những người làm công tác Kiểm tra Đảng, đảng viên và nhân dân thành phố.

Từ quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng trong 70 năm qua nói chung, của Đảng bộ thành phố nói riêng, chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học quý báu. Đó là:

Thứ nhất, phải luôn bám sát mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị với phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” để phòng ngừa vi phạm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng qua từng thời kỳ.

Thứ hai, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác  kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Cấp ủy phải nghiêm túc thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, lấy đó làm cơ sở để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện kiểm tra, giám sát phải bằng chương trình, kế hoạch, phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, phải luôn luôn giữ đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ khi tiến hành; nắm vững, thực hiện tốt các phương pháp cơ bản và phương châm của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Triển khai thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của UBKT các cấp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn cách mạng.

Cần nắm chắc địa bàn, nghiên cứu, lựa chọn, tập trung kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và phương pháp công tác; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng. Mỗi cán bộ ngành Kiểm tra Đảng đều phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của chặng đường đã qua, ngành Kiểm tra Đảng thành phố sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn mới, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm đúng tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” và phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp, bảo đảm chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo quy định Điều lệ Đảng; khách quan, công tâm, mang tính vừa răn đe, vừa giáo dục, lấy phòng ngừa vi phạm là chính. Thường xuyên kiểm tra, giám sát trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm.

Ba là, nêu cao vai trò, trách nhiệm của UBKT các cấp, thực hiện toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tăng cường sự phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Bốn là, chú trọng chăm lo kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đầy đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, toàn thể cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự tin tưởng của đảng bộ và nhân dân thành phố.

LƯƠNG NGUYỆT THU
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

;
.
.
.
.
.
.