Năm 2019, hỗ trợ sửa chữa, xây mới trên 700 nhà chính sách

.

Theo báo cáo từ các quận, huyện, dự kiến trong năm 2019, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ sửa chữa, xây mới 709 nhà cho người có công cách mạng. Trong đó, sửa chữa 472 nhà và xây mới 237 nhà. Ngoài ra, thành phố tổ chức cho 20 gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở được bốc thăm đất ở tại khu dân cư phía nam sông Quá Giáng.

Được biết, trong năm 2018, thành phố sửa chữa, xây mới 2.472 nhà cho gia đình có công với cách mạng, tổng kinh phí 79 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, mỗi nhà được tặng 1 ti-vi 28 inch.

T.S

;
;
.
.
.
.
.