Thực hiện chặt chẽ việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

.

Sáng 9-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Năm 2018, với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ, nhưng toàn ngành đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần tích cực xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Nổi bật nhất là ngành tổ chức đã tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, đề xuất, bổ sung, sửa đổi, ban hành nhiều văn bản quan trọng; trong đó tập trung vào khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ, góp phần đưa công tác quản lý cán bộ đi vào nề nếp, bài bản, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan.

Bên cạnh đó, ngành tham mưu hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với công tác tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.     

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như: thực trạng cán bộ hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, cụ thể là chưa khắc phục được tình trạng hẫng hụt về cán bộ nói chung, cả cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành…; chưa gắn kết được giữa các khâu quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đề bạt, sử dụng cán bộ… để đạt hiệu quả cao nhất.

Việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ; tham mưu triển khai đề án cán bộ nữ, cán bộ trẻ cũng như việc triển khai thực hiện đề án nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Công tác phát triển Đảng ở địa bàn dân cư, vùng đồng bào có đạo và các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn nhiều khó khăn...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, năm 2019 là năm rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vì vậy, ngành tổ chức xây dựng Đảng phải chủ động tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, ngành tổ chức cần sớm tham mưu việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; rà soát lại nhân sự và hướng dẫn việc bổ sung, quy hoạch nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy trình, quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí lưu ý ngành tổ chức cần phát huy vai trò của cơ quan thường trực của cấp ủy trong việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII); tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế cũng như các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy, hệ  thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với công tác cán bộ, ngành cần phải quy định trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc gắn kết chặt chẽ với nội dung, chủ đề của Thành ủy trong năm 2019 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Ngành cần chủ động, quyết liệt trong công tác sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhưng phải chắc chắn và bài bản, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất ổn định. Đối với công tác phát triển Đảng, cần tập trung rà soát, đôn đốc và triển khai quyết liệt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, kể cả sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy…

Theo đó, phát triển đảng viên phải đi đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên, kiên quyết không vì số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên. Mặt khác, việc thực hiện công tác luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm hiệu quả trong công tác cán bộ.

Toàn ngành cần lưu ý việc thực hiện và giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động theo phân cấp cũng như thực hiện hiệu quả đề án cán bộ trẻ, cán bộ nữ và phát huy hiệu quả của đề án nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu có chất lượng cho Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như phân công cấp ủy viên, kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể; tiếp tục tham mưu giao chỉ tiêu tinh giản biên chế người lao động trong năm 2019 giảm so với năm 2018 là 10,5%, khoảng 112 người.

Ngoài ra, trong năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy cũng rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp; thực hiện nhiệm vụ về biên chế, tiền lương; tham mưu sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 48 lượt cán bộ.

Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 7 cá nhân đủ tiêu chuẩn; khen thưởng 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.