Bảo đảm tuyện đối an toàn về bí mật Nhà nước trên mọi lĩnh vực

.

Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) trên địa bàn thành phố, bảo vệ tuyệt đối an toàn về BMNN trên mọi lĩnh vực, phục vụ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố - đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ BMNN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN thành phố tổ chức ngày 14-3.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh lưu ý các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy chế bảo vệ BMNN của thành phố Đà Nẵng; xây dựng bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về bảo vệ BMNN của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với đặc thù từng đơn vị; củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN thành phố và các quận, huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong các cơ quan, đơn vị; triển khai các biện pháp bảo vệ BMNN trong ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các mặt công tác bảo vệ BMNN; thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ BMNN; chỉ rõ những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, các nguy cơ dẫn tới lộ, lọt mất BMNN và các biện pháp phòng ngừa, xử lý; tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung của Luật Bảo vệ BMNN, các quy định mới của Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo vệ BMNN; tổ chức các lớp tập huấn công tác bảo vệ BMNN, công tác văn thư lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ BMNN lĩnh vực văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác bảo vệ BMNN năm 2018 trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và công tác kiểm tra, hướng dẫn về bảo vệ BMNN đã tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần hạn chế thấp nhất những sở hở, thiếu sót.

Dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cán nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ BMNN năm 2018.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.