Thực hiện tiết kiệm ngay từ quyết định chủ trương đầu tư

.

Quyết định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 vừa được UBND thành phố ban hành hướng đến mục tiêu: đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa công tác này đi vào thực chất, có kết quả cụ thể.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh THTK, CLP để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường theo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 gắn với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020. THTK, CLP là trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức và các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. THTK, CLP phải đồng bộ với hoạt động phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi.

Tại quyết định này, UBND thành phố giao THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, địa phương; phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tỷ trọng chi cho đầu tư và chi thường xuyên; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công; bảo đảm quyền giám sát THTK, CLP của công dân, tổ chức, cơ quan; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn, quản lý, giảm sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường.

UBND thành phố yêu cầu THTK, CLP tại một số lĩnh vực: trong quản lý vốn đầu tư công, thực hiện tiết kiệm ngay từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư; rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ hoặc tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp, bổ sung vốn cho dự án đã có khối lượng hoàn thành, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch giao; hạn chế tối đa phát sinh điều chỉnh trong thực hiện dự án, công trình; minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu; quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, trong đó tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2019 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên; thực hiện đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng; quyết liệt thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, xử lý triệt để cơ sở nhà, đất không sử dụng đúng mục đích; chấm dứt sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; chống lãng phí, giảm mức tổn thất điện năng cả năm xuống còn 6,9%; các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào, thực hiện giảm chi phí quản lý từ 5% so với kế hoạch; thực hiện tinh giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương tối thiểu 2,5% trong năm 2019 so với số giao năm 2015.

Quyết định quy định cụ thể về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP; biểu dương, khen thưởng gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí.

S.TRUNG
 

;
;
.
.
.
.
.