5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW (KHÓA XI)

Giải quyết hài hòa giữa văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội

.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ Trần Anh Đức cho rằng, chuyển biến quan trọng nhất tại quận Cẩm Lệ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (gọi tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW), chính là xây dựng môi trường văn hóa của gia đình, nhà trường, làm nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên quận Cẩm Lệ thắp hoa đăng tại Khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang (hay còn gọi là Nghĩa trủng Khuê Trung).
Đoàn viên thanh niên quận Cẩm Lệ thắp hoa đăng tại Khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang (hay còn gọi là Nghĩa trủng Khuê Trung).

* Thưa ông, trong những năm qua, quận Cẩm Lệ đã triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW vào thực tiễn cuộc sống như thế nào?

- Ngay sau khi có Nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nội dung nghị quyết cho toàn thể cán bộ chủ chốt của quận, đồng thời mở 4 lớp học tập cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn quận nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo Mặt trận, các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, lồng ghép vào các đợt sinh hoạt của các hội, đoàn thể; tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử của quận và Đài Truyền thanh; thông qua các buổi họp dân tại tổ dân phố... để đưa nghị quyết đến với nhân dân. Công tác tuyên truyền còn được thực hiện với nhiều hình thức khác như xây dựng pa-nô, tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ, mít-tinh...

Kết quả, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, toàn quận đã tổ chức hơn 12 lượt hội thi, hội diễn, liên hoan với sự góp mặt của 25 đội văn nghệ không chuyên, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự; xây dựng hơn 6.275 chương trình và chuyên mục, trong đó có 2.280 chương trình thời sự, 1.980 lượt phát chuyên mục và tiết mục liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trên trang Thông tin điện tử của quận, Đài Truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố.

* Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, việc xây dựng con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững là yếu tố then chốt?

- Hằng năm, UBND quận đã triển khai kế hoạch, phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn mục tiêu xây dựng con người Cẩm Lệ trong cái chung của con người Đà Nẵng phát triển toàn diện, với các hoạt động thực tiễn và phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại các địa phương, đơn vị và có hình thức khen thưởng các gương “Người tốt, việc tốt” nhằm động viên và nhân rộng trong cộng đồng xã hội.

Các ngành, đoàn thể, địa phương đã phối hợp triển khai tuyên truyền các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị cho cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức khác nhau. Hình thức tuyên truyền và việc tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn quận.

Thông qua đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra phong trào tại các phòng, ban, UBND các phường về phong cách ứng xử của cán bộ, công chức trong từng cơ quan, đơn vị đối với tổ chức, công dân; nâng cao chất lượng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức hướng tới sự hài lòng của người dân.

* Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể là một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết. Quận Cẩm Lệ đã triển khai nội dung này như thế nào?

- Quận Cẩm Lệ đã tham mưu UBND thành phố kịp thời đầu tư cho việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương; chỉ đạo, theo dõi và hướng dẫn UBND các phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội tại các điểm di tích trên địa bàn quận nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ tưởng niệm luôn được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, huy động được sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn quận, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa, lịch sử của ông cha và các thế hệ đi trước.

Đến nay, trên địa bàn quận có 3 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia, 7 di tích cấp thành phố được công nhận và 10 di tích quận ghi nhận. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận được UBND thành phố, Sở VH&TT và UBND quận triển khai, hoàn thành, góp phần vào sự phát triển văn hóa của thành phố nói chung và quận Cẩm Lệ nói riêng.

* Trong thời gian tới, quận Cẩm Lệ sẽ làm gì để Nghị quyết số 33-NQ/TW tiếp tục đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng hơn nữa?

- Quận Cẩm Lệ sẽ đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quận tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và các thiết chế văn hóa, đáp ứng yêu cầu hoạt động văn hóa trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hóa; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Quận huy động sức mạnh toàn xã hội nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, khích lệ các giá trị văn hóa mới, làm giàu văn hóa dân tộc địa phương; xây dựng cơ chế hợp lý để giải quyết hài hòa và phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội.

* Xin cảm ơn ông!

ĐẶNG NỞ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.