Điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn

.

UBND thành phố vừa đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng (đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn trước đây) tiến hành lập các thủ tục điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở kéo dài thời gian hoạt động xử lý tại khu vực Khánh Sơn hiện trạng đến năm 2030, sau năm 2030 sẽ hình thành Khu xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn; cập nhật tình hình hoạt động các trạm trung chuyển rác hiện nay trên địa bàn thành phố và đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp; rà soát các nội dung khác và đề xuất điều chỉnh nếu xét thấy cần thiết; thời gian hoàn thành trước ngày 30-7-2019.

Sau khi hoàn thành nội dung điều chỉnh, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

DÂN HÙNG

;
;
.
.
.
.
.