Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

.

Chiều 12-2, phát biểu tại buổi làm việc với Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII (gọi tắt là Tổ Biên tập) để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng văn kiện Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổ Biên tập đã hoàn thành các báo cáo chuyên đề và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đúng tiến độ, cơ bản bám sát đề cương đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phê duyệt. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Tổ Biên tập tích cực đẩy nhanh tiến độ trong xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội. Các cơ quan chủ trì (Ban Cán sự Đảng UBND thành phố,

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.Ảnh: SƠN TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.Ảnh: SƠN TRUNG

Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy) tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, nhất là phải bảo đảm căn cứ các số liệu; bảo đảm tính chính xác, khách quan các đánh giá, nhận định; đồng thời cần phát huy trách nhiệm của các cơ quan phối hợp, tránh khoán trắng cho cơ quan chủ trì, khoán trắng cho chuyên viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến về việc cân đối dung lượng hợp lý giữa nội dung đánh giá kết quả đạt được và phương hướng nhiệm kỳ tới; xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 phải căn cứ vào Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, bổ sung thêm nội dung về công tác xây dựng Đảng; tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh chủ đề Đại hội theo hướng ngắn gọn hơn.

Dự thảo Báo cáo chính trị phải bảo đảm ngắn gọn nhưng đầy đủ, bao quát nội dung theo đề cương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo Văn phòng Thành ủy bảo đảm kinh phí, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Theo kế hoạch, sau buổi làm việc này, Tổ Biên tập sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất và trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 2-2020.

Theo báo cáo của Tổ Biên tập, đến nay, tổ đã hoàn thành việc xây dựng 3 báo cáo chuyên đề để phục vụ xây dựng và hoàn thành dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và đề xuất 3 chủ đề Đại hội. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) do Ban Tổ chức Thành ủy (cơ quan chủ trì xây dựng) đang tích cực hoàn chỉnh dự thảo lần thứ nhất.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.