Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

.

Ngày 27-5, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng vừa có Công văn số 94/UBND-STNMT đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá, phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập vào năm 2017 nhằm phối hợp, hợp tác liên ngành để triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ đạt hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do chưa có các quy định cụ thể ở cấp quốc gia đối với công tác quản lý các lưu vực sông liên tỉnh, thành phố nên các hoạt động quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ của 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn gặp khó khăn, vướng mắc và chưa tính đến các tác động các nguồn thải từ lưu vực sông.

Công tác quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn đứng trước các thách thức về tình trạng phát triển kinh tế - xã hội có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tự làm sạch của sông. Mặt khác, các hoạt động phát triển kinh tế mạnh mẽ cùng với cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế đang diễn ra trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng, dẫn đến làm giảm chức năng và sức sống của lưu vực, trở ngại cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong tương lai.

UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam xét thấy việc tổ chức đánh giá, phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải để bảo vệ nguồn nước cho các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm sự phát triển bền vững cho cả hai địa phương là rất quan trọng và cấp thiết, góp phần giải quyết những thách thức hiện hữu trong quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Nhưng hiện nay, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc địa bàn hai địa phương chưa được tổ chức đánh giá, phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của cả lưu vực sông hoặc từng đoạn sông theo quy định. Do đó, Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết này.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.