Bộ Lao động - thương binh và xã hội

Nhiều công ty chưa xác định quỹ tiền lương năm 2019 và 2020

.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành Công văn số 1941/LĐTBXH-QHLĐTL về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Theo công văn trên, tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, số 52/2016/NĐ-CP, số 53/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016 của Chính phủ, quý 1 hằng năm, các công ty phải xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quản lý để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu (đối với tập đoàn kinh tế và tổng công ty hạng đặc biệt thì đồng thời gửi Bộ LĐTBXH để theo dõi, giám sát chung).

Tuy nhiên, đến nay, nhiều công ty chưa triển khai các công việc nêu trên. Vì vậy, Bộ LĐTBXH đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu (bộ quản lý ngành, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt khẩn trương chỉ đạo các công ty thuộc quyền quản lý triển khai việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với người lao động và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với người quản lý theo quy định; trong đó chú ý đến bối cảnh kinh tế - xã hội năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4092/VPCP-KTTH ngày 25-5-2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai xác định quỹ tiền lương, trường hợp có yếu tố khách quan, đặc biệt là do Covid-19 làm ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thì rà soát, loại trừ theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 5 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Điều 7 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP nêu trên.

Bộ LĐTBXH cũng đề nghị các đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương năm 2019, kế hoạch năm 2020 của người lao động, người quản lý và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định, loại trừ yếu tố khách quan do Covid-19 của các công ty thuộc quyền quản lý gửi Bộ LĐTBXH để theo dõi, tổng hợp, giám sát chung.

TTXVN
 

;
;
.
.
.
.
.