Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

.

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH; cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ trong tháng 6-2020 và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ở địa phương.

DÂN HÙNG

;
;
.
.
.
.
.