Hòa Vang

Mạnh dạn đột phá để phát triển vững chắc

.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Hòa Vang tiếp tục triển khai 3 chương trình đột phá nhằm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng, phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị có bản sắc riêng.

Huyện Hòa Vang phát huy mọi nguồn lực phát triển theo hướng đô thị có bản sắc riêng. TRONG ẢNH: Ứng dụng công nghệ cao trong trồng dưa lưới ở xã Hòa Ninh mang lại lợi nhuận cao. 			  Ảnh: HẢI ÂU
Huyện Hòa Vang phát huy mọi nguồn lực phát triển theo hướng đô thị có bản sắc riêng. TRONG ẢNH: Ứng dụng công nghệ cao trong trồng dưa lưới ở xã Hòa Ninh mang lại lợi nhuận cao. Ảnh: HẢI ÂU

Một trong ba đột phá quan trọng đầu tiên phải kể đến chương trình “Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện”. Qua chương trình này, Huyện ủy và UBND huyện tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng, hệ thống không gian xanh, đô thị huyện theo hướng bền vững.

Phối hợp thực hiện lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; như:

Quy hoạch khu dân cư bảo đảm mật độ dân cư đô thị, quy hoạch phát triển mạng lưới các vùng nông nghiệp công nghệ cao; quy hoạch giao thông, quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa; quy hoạch mạng lưới giáo dục, cấp thoát nước, quy hoạch hệ thống xử lý nước thải...

Công tác quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Hòa Vang còn rất nhiều việc phải làm như: đầu tư hoàn thiện trung tâm hành chính các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Bắc; đầu tư dự án các tuyến đường ngang nối quốc lộ 14B, Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện, xây dựng 3 trạm xử lý nước thải ở xã: Hòa Châu, Hòa Phong, Hòa Liên... Đặc biệt, với định hướng xây dựng chính quyền điện tử, thời gian đến, huyện Hòa Vang sẽ tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị đồng bộ, bảo đảm tiêu chí chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Chương trình “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện” tiếp tục là một trong những chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ này, bởi đây là chương trình gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp và tác động trực tiếp đến đời sống của người dân nông thôn.

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Trường khẳng định: “Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tạo được những chuyển biến tích cực, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung chuyên canh, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo ra sản phẩm chất lượng, giá trị gia tăng cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Trong những năm tới, Hòa Vang sẽ tiếp tục gắn sản xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”.

Nhằm tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy các giá trị truyền thống cách mạng của địa phương, triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng”, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 chọn chương trình đột phá về “Tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” là một trong những chương trình quan trọng. Nói về hướng thực hiện chương trình này, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Trường cho biết: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Theo đó, nhiệm vụ của Huyện ủy nhiệm kỳ tới là tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy tốt, có hiệu quả vai trò của Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, tiếp tục phát động các đơn vị thi đua xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác; nâng cao nhận thức, thường xuyên thực hiện “tự soi, tự sửa” trong mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Huyện ủy tiếp tục theo dõi, rà soát, đánh giá, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong việc giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

HẢI ÂU

;
;
.
.
.
.
.