Quận Cẩm Lệ: Chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ

.

Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quận ủy Cẩm Lệ chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan để hướng về ngày hội lớn. Trong ảnh: Quang cảnh trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan Đại hội Đảng bộ phường Hòa Phát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Quận ủy Cẩm Lệ chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan để hướng về ngày hội lớn. Trong ảnh: Quang cảnh trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan Đại hội Đảng bộ phường Hòa Phát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đảng bộ quận Cẩm Lệ có tổng số 33 chi, đảng bộ trực thuộc; trong đó có 13 đảng bộ và 20 chi bộ. Tính đến ngày 3-6, Quận ủy Cẩm Lệ có 28/33 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, các đơn vị còn lại đã đăng lý lịch và tổ chức đại hội trước ngày 5-6-2020.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ Trần Anh Đức cho biết, để bảo đảm tốt tất cả các mặt cho đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quận ủy Cẩm Lệ đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là tại các đảng bộ được chọn làm điểm.

Bên cạnh đó, việc giám sát công tác chuẩn bị đại hội cũng đã được Quận ủy thực hiện thông qua chế độ báo cáo; qua việc trực tiếp phân công các ủy viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở để kịp thời nắm tình hình, báo cáo Quận ủy kịp thời chỉ đạo xử lý.

Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, từ năm 2019 đến nay, Quận ủy Cẩm Lệ đã thực hiện tốt công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận và chức danh cán bộ chủ chốt cấp quận, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Song song đó, tổ chức bộ máy các cấp, các ngành tiếp tục được lãnh đạo củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định. Công tác cán bộ được chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và cán bộ dự nguồn đã đảm bảo theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Quận ủy Lê Quang Nam cho biết, Quận ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ, Quận ủy đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội.

Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng thời hoàn thành việc gửi xin ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Thành ủy, tổng hợp, bổ sung ý kiến đóng góp của Thành ủy để hoàn chỉnh văn kiện đại hội.

Ban Thường vụ Quận ủy đã thảo luận và thống nhất chọn chủ đề Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quận Cẩm Lệ văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”.

Về phương hướng và Đề án nhân sự Đại hội, Bí thư Quận ủy Lê Quang Nam cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ quận hiện nay có 33 đồng chí, Ban Thường vụ Quận ủy có 11 đồng chí. Quận ủy xây dựng phương án nhân sự Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng bộ quận dự kiến số lượng Ban Chấp hành 35 đồng chí, có 29 đồng chí tái cử; Ban Thường vụ Quận ủy 11 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí tái cử. Đến nay, Quận ủy đã thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tái cử và Ban Chấp hành đã thông qua phương án nhân sự lần đầu tham gia các chức danh Ban Chấp Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 và khối chính quyền nhiệm kỳ 2016-2020 và 2021-2026.

Trên cơ sở đó, Quận ủy đã thực hiện quy trình 5 bước thực hiện quy trình giới thiệu lần đầu tham gia Cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.

“Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp ở quận Cẩm Lệ đã và đang thực hiện đúng với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực. Đây cũng là dịp để Quận ủy Cẩm Lệ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, ông Lê Quang Nam chia sẻ.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.