Tập trung các giải pháp phục hồi kinh tế 6 tháng cuối năm 2020

.

Ngày 10-6, chủ trì cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan phát huy cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn do tác động mạnh mẽ của Covid-19, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; trong đó cần tập trung thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp thường kỳ bàn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.				           Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp thường kỳ bàn về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: TRỌNG HUY

Việc góp ý vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 theo từng ngành phải cụ thể, chính xác và hoàn chỉnh. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các sở, ban, ngành và từng địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của thành phố về “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.  

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố ước tăng trưởng âm 3,61% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó dịch vụ: - 4,6%; công nghiệp - xây dựng: 1,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,3% và thuế sản phẩm giảm - 2,4%. Số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ lũy kế 5 tháng đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm 53,6% so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 4.621 tỷ đồng, giảm 42,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 13.292,8 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 80,239 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến ngày 31-5-2020, thành phố có 337 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 115.713 tỷ đồng và 855 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,476 tỷ USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng ước đạt 11.259,3 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng là 11.001,4 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán.

Tính đến ngày 25-5-2020, thành phố đã chi hỗ trợ cho 92.846 đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 với tổng kinh phí 99,1 tỷ đồng (trong đó có 13.807 người có công với cách mạng, đạt tỷ lệ 98%;  25.521 đối tượng bảo trợ xã hội, đạt tỷ lệ 94,7% và 53.518 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đạt 96,3%), còn lại 3.512 đối tượng đang tiếp tục được chi trả.

Báo cáo cũng đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2020. Cụ thể, tập trung các giải pháp phòng chống, khắc phục dịch bệnh; hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư; đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách Nhà nước...

Cuộc họp thống nhất thông qua 11 nội dung công văn, tờ trình, như báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình số 290/TTr-STNMT ngày 15-5-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10-4-2017 của UBND thành phố Đà Nẵng); các tờ trình liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước, giáo dục, xây dựng quận thông minh, hỗ trợ chi phí hỏa táng...

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.