Tập trung tuyên truyền tốt đại hội Đảng các cấp

.

Phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5-2020 diễn ra sáng 5-6, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng đề nghị trong thời gian đến, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Định hướng tuyên truyền trong thời gian đến, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích và các định hướng tuyên truyền của Trung ương, thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện lớn, ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong năm 2020; tăng cường quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín đất nước; nêu bật nỗ lực, kết quả công tác bảo hộ công dân, góp phần củng cố niềm tin, niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, báo chí tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục sản xuất phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại Chỉ thị số 40-CV/TU ngày 19-5-2020; tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung tuyên truyền chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” gắn với tuyên truyền các biện pháp đẩy mạnh quản lý, điều hành thị trường, giá cả...

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 5 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh cả nước và thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông; định hướng của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông thành phố. Tính đến cuối tháng 4-2020 có hơn 94.000 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng.

Những nội dung các cơ quan báo chí nêu đã thông tin kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và tập trung phản ánh tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố; đồng thời phản ánh đa chiều thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.