Thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng

.

UBND thành phố quyết định thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Xây dựng.

UBND thành phố giao trách nhiệm cho giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng thành lập, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành; xây dựng phương án, tổ chức bộ phận tiếp nhận và quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính để tiếp nhận hồ sơ dịch vụ hành chính công liên quan đến công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu  hạ tầng đô thị bàn giao từ các đơn vị có liên quan, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công thông suốt, không gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa đơn vị này và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng về thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đô thị.  

                       HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.