KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 - 1-8-2020)

Phát huy vai trò chủ lực của tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

.

Trong suốt chặng đường 90 năm qua kể từ ngày ra đời (1-8-1930 - 1-8-2020), ngành Tuyên giáo nói chung, Tuyên giáo Đà Nẵng nói riêng đã thể hiện tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, thể hiện vai trò đi trước một bước dẫn đường; góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ thành phố, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố.

Cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố và một số ban, ngành dâng hương tưởng niệm tại khu vực núi Hòn Tàu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.  							     Ảnh: TRỌNG HUY
Cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố và một số ban, ngành dâng hương tưởng niệm tại khu vực núi Hòn Tàu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TRỌNG HUY

Chú trọng công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội

Qua các giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn đặt công tác tuyên truyền, vận động lên hàng đầu, xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước và phải được triển khai theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể; chú trọng công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy trên các lĩnh vực; chủ động, nhạy bén trong tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu ban hành nhiều văn bản hướng dẫn định hướng tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước và thành phố; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, thông tin đối ngoại...

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định mũi nhọn trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố duy trì thường xuyên giao ban báo chí định kỳ; tổng kết công tác báo chí hằng năm; gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố... tạo nên sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh toàn diện, sinh động đời sống xã hội của thành phố và đất nước, tham gia giải quyết các vấn đề nóng, nhạy cảm, dân sinh bức xúc; đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần định hướng dư luận và ổn định xã hội.

Đồng thời, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, công tác tuyên giáo thành phố luôn chú trọng tuyên truyền sâu rộng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ, tôn vinh những tấm gương vượt khó, thi đua yêu nước, tinh thần khởi nghiệp... Thường xuyên cổ vũ, động viên, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả đã có 40 tập thể, cá nhân được Trung ương, thành phố khen thưởng.

Nhạy bén chính trị, nhận rõ các luận điệu sai trái, thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ

Xác định vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác an ninh tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Nhất là, thời gian gần đây, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; xuyên tạc thành tựu trên nhiều lĩnh vực của thành phố; nói xấu, bôi nhọ danh dự, uy tín lãnh đạo... của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua các luận điệu xuyên tạc hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ đó, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được đẩy lên một tầm mới, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành đạt được một số kết quả; chú trọng tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, cổ vũ nhiệm vụ chính trị, những tập thể, cá nhân điển hình, người tốt, việc tốt...

Dấu ấn nổi bật thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Ban Tuyên giáo Thành ủy là kịp thời nắm bắt thông tin, sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội nhân các sự kiện lớn trong từng năm; kịp thời tham mưu xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tham mưu Thành ủy Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo 35 cấp Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc và tương đương; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có hình thức, giải pháp đấu tranh chống các thông tin, luận điệu sai trái, xấu độc; xây dựng được lực lượng đấu tranh, phản bác từ thành phố đến cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh đối với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhất là trên mạng xã hội; đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội...

Dự báo tình hình mới, nhất là đang diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XXII Đảng bộ thành phố, Đại hội XIII của Đảng; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội sẽ gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Toàn ngành Tuyên giáo thành phố phải tiếp tục nắm vững, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chủ động dự báo, nhận diện tình hình, kịp thời định hướng thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay ở địa phương, cơ sở, nhất là giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đấu tranh kiên quyết và không khoan nhượng đối với những thế lực thù địch, những phần tử xấu, cơ hội... góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XXII Đảng bộ thành phố tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái trên cơ sở phù hợp với tình hình địa phương sẽ là cơ sở quan trọng để ngành tuyên giáo thành phố tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội, đưa nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố Đà Nẵng mà Đảng, Nhà nước, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố đã lựa chọn, đặc biệt là trong bối cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng để Đà Nẵng tạo sự đột phá trong quá trình xây dựng và phát triển thời gian đến.

THU MAI

;
;
.
.
.
.
.