Phát huy vai trò tham mưu trưởng về phát triển kinh tế-xã hội thành phố

.

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, khẳng định là cơ quan tham mưu trưởng về phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Phước Sơn, sau 23 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng ngày càng tạo ra những tiền đề quan trọng cho phát triển trong giai đoạn mới, nhất khi là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mở ra cơ hội lớn cho thành phố.

Tuy nhiên, cũng như cả nước, Đà Nẵng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố. “Những vấn đề trên sẽ tạo áp lực lớn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ sở”, ông Trần Phước Sơn nói.

Ông Trần Phước Sơn cho biết, trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống cách mạng và năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Sở KH&ĐT xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, Đảng bộ Sở KH&ĐT tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu KT-XH phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm có tính khả thi, khai thác được các tiềm năng, thế mạnh của thành phố để phục vụ phát triển nhanh và bền vững; công tác điều hành kế hoạch theo hướng linh hoạt, chủ động, sáng tạo; làm tốt công tác đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế; tham mưu triển khai việc lập và tổ chức thực hiện Quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp với tiềm năng phát triển của thành phố và xu thế phát triển của quốc gia và quốc tế theo từng giai đoạn.

Trên lĩnh vực quản lý đầu tư công, Sở KH&ĐT tiếp tục tham mưu thực hiện cơ cấu lại đầu tư công hợp lý, nâng cao hiệu quả KT-XH của các dự án đầu tư công trên địa bàn; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tham mưu cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển theo hướng bền vững, tạo sức lan tỏa và động lực thúc đẩy giữa các vùng, các quận, huyện; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách, tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài Nhà nước, ưu tiên lựa chọn các dự án sử dụng ngân sách có khả năng tạo động lực thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước.

Đồng thời, sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực đầu tư, quản lý các chương trình dự án; rà soát để kiến nghị với cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách thu, các thủ tục hành chính bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của ngành, của địa phương để giải quyết khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư, Đảng bộ Sở KH&ĐT tiếp tục lãnh đạo phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, tăng tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư giảm thiểu chi phí; đẩy mạnh huy động thu hút đầu tư ngoài Nhà nước, tập trung rà soát, bám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thông báo nghiên cứu đầu tư; tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, cam kết đầu tư của những dự án không có khả năng thực hiện, kéo dài thời gian quy định; tiếp tục huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư vào một số dự án lớn, có tính thúc đẩy và làm động lực để tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, sở tiếp tục chú trọng các giải pháp huy động nguồn lực từ ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư phát triển, khuyến khích xã hội hóa đầu tư; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn độ ngũ cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên và người lao động; đổi mới phong cách làm việc, thực hiện công sở văn minh.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng bộ sở xác định nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên nghiên cứu học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và Nhà nước; xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể chính trị, xã hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố giao.

ĐOÀN SƠN

 

;
;
.
.
.
.
.