Quận Sơn Trà quán triệt chủ trương thực hiện mô hình chính quyền đô thị

.

Ngày 13-10, Quận ủy Sơn Trà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội “về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”; Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14; Hướng dẫn số 01-HD/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt toàn quận.

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt của quận và 7 phường đã nghe báo cáo và quán triệt nội dung cơ bản của các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn nêu trên.

Qua đó, xác định nhiệm vụ trong thời gian đến là tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ quận nhằm tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và chủ trương thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.