Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự, tổ chức chính quyền đô thị TP. Hồ Chí Minh

.

Hai dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận là về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh và giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh.

 

Phiên họp lần thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp lần thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc chiều nay và kéo dài đến 15-10 với nhiều nội dung quan trọng.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Hai dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cũng sẽ được thảo luận là về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh.

Phiên họp cũng xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020 cũng sẽ được trình xin ý kiến.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các Dự án trên; Cho ý kiến về việc: Điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Nội dung quan trọng khác là tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”; xem xét công tác nhân sự.

Theo VOV.VN

;
;
.
.
.
.
.